Generalsekretäre der DUK seit 1950

 • Dr. Karl Erdmann (Januar 1951 - Dezember 1952)
 • Kurt Frey (Januar 1953 - März 1955)
 • Dr. Wilhelm Platz (April 1955 - März 1960)
 • Holger Reimers (April 1960 - März 1964)
 • Dr. Franz Zeit (April 1964 - Juni 1970)
 • Thomas Keller (Juli 1970 - September 1975)
 • Dr. Horst Richter (amtierend, Oktober 1975 - April 1976)
 • Dr. Hans Meinel (Mai 1976 - Juni 1993)
 • Dr. Traugott Schöfthaler (Juli 1993 - November 2004)
 • Dr. Roland Bernecker (Dezember 2004 - Oktober 2019)
 • Dr. Roman Luckscheiter (seit Januar 2020)